Condicions generals de venda

Article 1 – Aplicabilitat de les condicions generals

Les condicions generals següents s’apliquen a qualsevol oferta i a qualsevol contracte que es formalitzi entre el traductor, en endavant “el traductor”, i un client, al qual el traductor ha d’haver informat d’aquestes condicions, sens perjudici de les condicions generals del client i en la mesura que el traductor no hagi renunciat a les disposicions presents. Les condicions següents també s’apliquen a qualsevol contracte que es formalitzi amb el traductor l’execució del qual requereixi la intervenció de terceres persones.

Article 2 – Ofertes, formalització del contracte

Tots els pressupostos i les ofertes del traductor són sense compromís. El contracte s’estableix mitjançant l’acceptació escrita de l’oferta del traductor per part del client o, si no hi ha oferta, mitjançant una confirmació escrita per part del traductor d’un encàrrec proporcionat pel client. Això no obstant, en cas que el traductor no hagi pogut veure íntegrament el text abans de fer l’oferta, pot modificar la tarifa que havia proposat i els terminis que havia indicat després de l’acceptació de l’oferta per part del client. Els pressupostos i les ofertes no inclouen IVA, a menys que s’indiqui una disposició contrària. El traductor pot considerar client qualsevol persona que li hagi proposat un encàrrec, llevat que aquesta persona hagi fet saber explícitament que actua per mandat, en nom i per compte d’un tercer i amb la condició que el nom i l’adreça d’aquest tercer s’hagin comunicat al mateix temps al traductor.

Article 3 – Modificació o anul·lació dels encàrrecs

En cas que, després de la formalització del contracte, el client modifiqués notablement l’encàrrec, el traductor té dret a adaptar el termini d’execució, els honoraris o ambdues coses o a rebutjar l’encàrrec. n cas que el client anul·li l’encàrrec, ha de pagar al traductor la part que ja ha realitzat del treball, així com pagar-li una compensació que es calcula a partir d’una tarifa horària per l’estudi de la documentació efectuada per a la resta de treball. En cas que el traductor hagi reservat temps per realitzar l’encàrrec i ja no pugui dedicar-lo a una altra feina, el client està obligat a indemnitzar-lo amb el 50% dels honoraris que corresponen a la part no realitzada de l’encàrrec.

Article 4 – Execució del contracte, secret professional

El traductor ha de realitzar el treball de la millor manera possible, fent ús de tots els seus coneixements i d’acord amb l’objectiu precisat pel client. El traductor ha de guardar en secret la informació que li ha comunicat el client i ha d’imposar el secret professional als seus col·laboradors. ixò no obstant, el traductor no pot ser considerat responsable de la violació del secret professional per part dels seus col·laboradors si pot justificar que no ho ha pogut impedir. Llevat que s’hagi acordat una disposició contrària entre ambues parts, el traductor pot fer executar un encàrrec, parcialment o total, a una tercera persona, sens perjudici de la seva responsabilitat pel que fa al secret professional i a la bona realització de l’encàrrec. El traductor ha d’imposar el secret professional a aquesta tercera persona. El client ha de facilitar, si el traductor així ho demana, informació sobre el contingut del text per traduir, així com documentació i llistats terminològics. L’enviament d’aquests documents es realitza sempre al compte i risc del client. El traductor no respon de l’exactitud de la informació que li proporciona el client i no és responsable en cas de danys de qualsevol natura si el traductor s’ha basat en una informació inexacta o incompleta proporcionada pel client, encara que l’hagi subministrat de bona fe.

Article 5 – Propietat intel·lectual

Llevat que s’hagi acordat explícitament i per escrit amb el client el contrari del que aquí s’estableix, el traductor conserva els drets d’autor de les traduccions que ha realitzat i dels altres textos que ha elaborat. l client respon del traductor per qualsevol reclamació de terceres persones que al·leguin una suposada violació dels drets de propietat, dels drets de patents, dels drets d’autor o d’altres drets de propietat intel·lectual en relació amb l’execució del contracte.

Article 6 – Anul·lació

En cas que el client no compleixi amb les seves obligacions, així com en cas de fallida, suspensió de pagaments o liquidació de l’empresa del client, el traductor pot rescindir el contracte de manera parcial o completa o bé ajornar-ne l’execució sense que hi hagi cap obligació d’indemnització. En aquest cas, el traductor pot exigir el pagament immediat del que li correspongui.

Article 7 – Reclamacions i litigis

El client ha de notificar al traductor al més aviat possible i per escrit qualsevol queixa que pugui tenir respecte al treball entregat en un termini de deu dies hàbils a partir de la data d’entrega. La formulació d’una queixa no eximeix el client de la seva
obligació de pagament. Si la queixa té fonaments, el traductor ha de millorar o substituir el treball entregat en un termini raonable, o, en cas que el traductor no pugui realitzar la millora sol·licitada, ha de concedir un descompte al client. El client perd qualsevol dret a reclamar si ha modificat o ha fet modificar el treball entregat i l’ha lliurat posteriorment a una tercera persona.

Article 8 – Termini i data d’entrega

Llevat que s’hagi estipulat expressament i per escrit el contrari del que aquí s’estableix, el termini d’entrega acordat és aproximat. En el moment en què el traductor consideri que no pot entregar l’encàrrec a temps, té l’obligació d’avisar el client immediatament. En cas de retard en el termini d’entrega acordat imputable al traductor, el client pot rescindir unilateralment el contracte si ja no pot esperar més temps la realització del treball. En aquest cas, el traductor no té l’obligació d’indemnitzar-lo. El lliurament es considera efectuat en el moment de l’entrega personal o de l’enviament per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà acordat per les dues parts. L’entrega de dades per correu electrònic es considera efectuada en el moment en què el mitjà que s’ha utilitzat confirma l’enviament.

Article 9 – Honoraris i condicions de pagament

Llevat que s’acordi explícitament el contrari del que aquí s’estableix, els honoraris no inclouen IVA. Les factures s’han d’abonar com a màxim en els 30 dies següents a la data de facturació, en la moneda que consti a la factura. Després que hagi transcorregut el termini de 30 dies, s’adverteix immediatament i a bon dret el client, que té l’obligació de pagar l’interès sobre la quantitat facturada des de la data de l’advertència fins al moment del pagament de la totalitat de l’import.

Article 10 – Responsabilitat: garantia

El traductor només és responsable dels danys que siguin conseqüència directa i demostrable de faltes imputables al traductor. El traductor no és, en cap cas, responsable de danys de qualsevol altra natura, com les pèrdues econòmiques, els perjudicis causats pel retard i el lucre cessant. La responsabilitat es limita en tot cas a una quantitat igual al de l’import de la factura sense IVA de l’encàrrec en qüestió. L’ambigüitat del text per traduir eximeix el traductor de qualsevol responsabilitat. Correspon al client avaluar al seu compte i risc si un text per traduir i la seva traducció comporten riscos de danys i perjudicis físics. El traductor no és responsable del deteriorament o la pèrdua dels documents, la informació o els suports informàtics que s’han posat a la seva disposició per a l’execució del contracte. El traductor tampoc és responsable dels danys causats per la utilització de tecnologies informàtiques i mitjans de telecomunicacions moderns. El client ha de respondre del traductor contra qualsevol reclamació de terceres persones relacionada amb la utilització del treball entregat, llevat en cas de responsabilitat del traductor en aplicació del present article.

Article 11 – Força major

En aquestes condicions generals s’entén per força major, a més del que estableixen la llei i la jurisprudència, qualsevol causa externa, prevista o no prevista, sobre la qual el traductor no pot exercir cap influència, però que li impedeix de complir les seves obligacions. S’inclouen en el concepte de força major, en especial però no exclusivament, situacions d’incendi, accident, malaltia, vagues, disturbis, guerra, mesures preses per part dels poders públics o impediments en la xarxa de transports. Mentre dura la situació de força major, les obligacions del traductor queden suspeses. Si el període durant el qual el traductor no pot complir amb les seves obligacions es prolonga durant més de dos mesos, ambdues parts poden anul·lar el contracte sense que en aquest cas hi hagi cap obligació d’indemnització. Si en el moment en què es produeix un cas de força major el traductor ja ha complert parcialment les seves obligacions o només pot complir-les parcialment, pot facturar per separat el treball que ja ha realitzat i el client té l’obligació de pagar aquesta factura com si es tractés d’un contracte a part.

Article 12 – Dret aplicable

Llevat que s’acordi explícitament el contrari del que aquí s’estableix, el dret espanyol regeix les relacions de dret entre el client i el traductor. ualsevol litigi que pugui sorgir respecte a les condicions generals presents se sotmet a la jurisdicció espanyola competent.